Categorieën
Terminologie

Onderwijs­terminologie (HOTNeV)

Het acroniem HOTNeV staat voor Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen. Dit project beoogt gecoördineerd Nederlandstalige equivalenten te bedenken voor Engelstalige onderwijstermen.

English version

Project Description

HOTNeV is an acronym for Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen (Higher Education Terminology in the Netherlands and Flanders). This project was prompted by a sharp increase in educational terms, generated by the EU’s education policy and implemented by the Tuning Project. HOTNeV has a dual purpose. Until now, Dutch equivalents for the English terminology were created mainly ad hoc, but this project focuses on the need to coordinate the provision of terms that have been approved by parties in the Dutch-speaking educational sector. It also wants to show the feasibility of this ambition.

Our role

HOTNeV was originally set up as a pilot project. The Dutch Language Institute (INT) participated in a partnership with the translation services of the NUT (Nederlandse en Vlaamse Universitaire Talencentra, Dutch and Flemish academic language centres). The INT participated in and facilitated the activities of the project, at the level of both the working group and the steering committee. The working group looked into the selected terms in more detail and suggested suitable translations, which were proposed twice a year for approval or improvement to the steering group with members from national and international bodies. The INT also supervises internships that contribute to this project.

HOTNeV has been continued as a terminology project. The INT now also supervises traineeships that contribute to this project.

Duration

Initially set up as a pilot project, HOTNeV started in January 2017. The terminology bank is now being further expanded.

Data

The term selection takes place from the Uniterm terminology bank, among other places. The research of terms itself encompasses tracing, interpretation and comparison of individual, online available documents that are related to higher education and that change depending on the necessary terminological information. Research and descriptions come about according to the principles established in the international terminology standard ISO 704. The results of the research of the terms, and their translation equivalents and descriptions are saved in a database. An export of the data in tbx format is available in Taalmaterialen.


Applications/products

Further reading

Projectbeschrijving

Het acroniem HOTNeV staat voor Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen. De aanzet voor dit project vormde de sterke toename van onderwijstermen, gegenereerd door het onderwijsbeleid van de EU en geïmplementeerd door het Tuning Project.

HOTNeV beoogt een tweeledig doel. Waar tot op heden Nederlandstalige equivalenten voor de Engelstalige terminologie vooral ad hoc werden gecreëerd, vestigt dit project de aandacht op de noodzaak om gecoördineerd te voorzien in termen die zijn geaccordeerd door partijen in de Nederlandstalige onderwijswereld. Ook wil het de haalbaarheid van dit streven laten zien.

Onze rol

HOTNeV was in eerste instantie opgezet als pilotproject. Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) nam deel aan een samenwerkingsverband met de NUT-vertaaldiensten (Nederlandstalige en Vlaamse Universitaire Talencentra). Het INT participeerde in en faciliteerde de activiteiten van het project, zowel op het niveau van de werkgroep als van de stuurgroep. De werkgroep ging dieper in op de geselecteerde termen en stelde passende vertalingen voor, die twee keer per jaar voor fiattering of verbetering werden voorgesteld aan de stuurgroep met leden van nationale en internationale instanties.

HOTNeV is intussen een voortgezet terminologieproject. Het INT begeleidt nu ook stages die bijdragen aan dit project.

Looptijd

HOTNeV startte in januari 2017 als pilot. De termbank wordt nu verder uitgebreid.

Data

De termselectie vindt onder meer plaats vanuit de Uniterm terminologiebank. Het termonderzoek zelf vergt tracering, interpretatie en vergelijking van individuele, online beschikbare documenten die gerelateerd zijn aan hoger onderwijs en die afhankelijk van de benodigde terminologische informatie wisselen. Onderzoek en beschrijvingen komen tot stand volgens de principes zoals die zijn vastgelegd in de internationale terminologie­standaard ISO 704. De resultaten van het onderzoek van de termen, hun vertaal­equivalenten en beschrijving worden opgeslagen in een database. Een export van de data in HTML en XLSX-formaat wordt ter beschikking gesteld via de website Taalmaterialen.


Applicaties/producten

Meer lezen